“เศรษฐกิจพอเพียง” หนทางแห่งความสุขจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงอันเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ท่านได้ทรงชี้แนะให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยความยั่งยืนมั่นคง แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม การดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เสี่ยงต่อผลกระทบที่มีอยู่รอบตัว ตั้งมั่นอยู่บนความมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีความขยันหมั่นเพียร อดทนอดกลั้น ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งตนเองและผู้อื่น

หลักง่าย ๆ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีดังนี้

– เอื้อเฟื้อและสามัคคี

เราทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องมีสังคม มีญาติ มีเพื่อนฝูง มีผู้คนที่อยู่รอบข้าง ดังนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นได้ก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เรามีน้ำใจให้เขา เขาก็จะมีน้ำใจให้เรา ก็ทำให้เกิดความรู้สึกอันดีต่อกัน รักใคร่ปรองดองสามัคคีกัน ก็จะทำให้สังคมที่เราอยู่เกิดความสงบสุขขึ้นนั่นเอง

– คุณความดีให้ยึดมั่น

ทุกวันนี้สิ่งยั่วยุในสังคมมีมากมายที่จะก่อให้เกิดการทำชั่วได้ง่าย ๆ แต่หากใจเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี

มีหิริโอตตัปปะ มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสใด ๆ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

– ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ

ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่อยากได้อยากมีจนเกินตัว เช่น เห็นคนอื่นเขาใช้กระเป๋าแพง ๆ ยี่ห้อ

ดัง ๆ ก็อยากใช้อย่างเขาบ้างโดยที่ไม่ประมาณตน ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้ได้ในกระเป๋าแพง ๆ ใบนั้น ทั้ง ๆ ที่กระเป๋าราคาถูกที่มีคุณภาพดีก็มีมากมาย ใช้ได้เหมือนกัน แถมตนเองยังไม่เดือดร้อนด้วย เหล่านี้เป็นต้น นอกจากเราจะต้องรู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายแล้ว ควรมีการวางแผนจัดสรรปันส่วนให้มีเงินเก็บออมไว้ด้วย

– ขยันและหมั่นเพียร

ตั้งใจประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตน ใฝ่หาความรู้เพิ่มพูนให้กับตนเองอยู่เสมอ เพื่อจะได้พัฒนาตนพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น คนเราหากไม่ขี้เกียจก็ไม่มีวันอดตาย ไม่ละอายต่อการทำมาหากินที่สุจริต เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอุ้มชูตนเองและครอบครัวให้พอมีพอกิน ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน

หากเราปฏิบัติตนตามหลักการเหล่านี้ เราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีจากสิ่งยั่วยุตลอดจนสิ่งกระทบจากภายนอก เพราะเราจะมีความมั่นคงทั้งทางจิตใจ ทั้งการดำรงชีพ เราจะเป็นคนรู้จักพอประมาณประหยัดอดออม เป็นคนมีเหตุมีผล มีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในครอบครัว สังคม ประเทศชาติอย่างสงบสุขและยั่งยืน